Ani ve smrti

Saidhi

Romantický příběh plný citů, pochyb, nebezpečí, nadějí, štěstí i zlých úkladů.

detaily

Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011

Olga Biernátová, Jan Skůpa

Interpretace nové verze normy od autorů Olga Biernátová a Jan Skůpa, kterou ve dvou kolech připomínkovali E. Bratková, D. Čerňová, V. Eliášová, Z. Firstová, L. Jansová, J. Kratochvíl, M. Krčál a P. Sejk. Cílem tohoto dokumentu je podat jednotný a srozumitelný výklad normy, v němž jsou sporné body vyřešeny dohodou odborníků. Dokument vznikl pod záštitou Citace.com. Dokument bude dále rozvíjen.

(text vydavatele)

detaily

Česká hudební avantgarda

Jiří Mašek

...

detaily

Computerová naratologie

Vítězslav Praks

Studie obsahuje teoretické sondy herní textuality, popisy analogií mezi organizací herního textu a uměleckého artefaktu. Osobní počítač je v práci pojímán jako narativní médium - nástroj prezentace libovolného obsahu, včetně epického. Počítačové hry jsou interpretovány s užitím naratologických a ludologických kategorií.

Ve studii je na příkladu počítačových her podrobně analyzován fenomén narativů vyprávěných počítačem. Pozornost je věnována především základním teoretickým konceptům, na nichž jsou tyto aplikace postaveny (konečné automaty). Ve studii jsou podrobně analyzovány koncepty, konkrétní příklady i přínosy pro literárněvědné poznání. To je spatřováno především v technických prostředcích, jež umožňují rozložit analyzovaný text na komponenty a kvantifikovatelné identifikátory (typické např. ve versologii). Ve studii jsou dále zkoumány vztahy média literatury a média počítačových her ve srovnání s působením dalších médií na literaturu (vliv filmové a televizní tvorby). Zvláštní pozornost je ve studii věnována fenoménu počítačem generované literatury (prózy a poezie).

detaily

Ester Krejčí

Singularis

Scénář postmoderně naturalistického televizního seriálu.

detaily